Általános szerződési feltételek

Az általános szerződési feltételeket (ÁSZF) letöltheti innen.

 

1          Az Általános Szerződési Feltételek célja és hatálya

1.1       A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) célja, hogy meghatározza a     Spirooptic Kft, mind Spirooptic (Spirooptic Kft.) által nyújtott szolgáltatás         igénybevételére, illetve a Spirooptic Kft által értékesített eszközök eladására          vonatkozó általános szerződési feltételeket; az értékesítéssel és szolgáltatásnyújtással             kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

1.2       Bármilyen, a Spirooptic Kft általi áruértékesítés, vagy szolgáltatásnyújtás (a        továbbiakban „Szolgáltatások”) tekintetében jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók;    jelen ÁSZF minden a Spirooptic Kft és Megrendelő közötti ajánlat, rendelés és    megállapodás tekintetében alkalmazandó.

1.3       Jelen ÁSZF-től érvényesen eltérni csak a Spirooptic Kft és a Megrendelő közötti            kifejezett megállapodás esetén lehetséges. Amennyiben a Spirooptic Kft és a           Megrendelő jelen ÁSZF-től eltérő feltételekben állapodnak meg írásban, akkor ezen   eltérő feltételek alkalmazandók.

 • A jelen ÁSZF 2019. 08.11-én lép hatályban és határozatlan ideig (illetve esetleges módosításának hatálybalépéséig) marad hatályban.

 

 1. Szolgáltatások
  • A jelen ÁSZF alkalmazásában Megrendelő az a személy, (jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, vagy más személy) aki/amely Szolgáltatások nyújtására (ide értve az eszközök értékesítését is) a Spirooptic Kft részére megbízást ad (a továbbiakban: „Megrendelő”).
  • A Spirooptic Kft által adott bármely ajánlat akkor minősül kötelező érvényűnek, ha azt a Spirooptic Kft írásban teszi; bármilyen megrendelés akkor minősül a Spirooptic Kft által elfogadottnak, ha a Spirooptic Kft azt kifejezetten írásban megerősíti.
  • A Spirooptic Kft által nyújtott Szolgáltatások mindig az ajánlatban részletesen meghatározott tevékenységére szorítkoznak, azokat kiterjesztően értelmezni nem lehet.
  • Karbantartási, illetve beüzemelési szolgáltatás esetén a Spirooptic Kft a karbantartást, beüzemelést mindenkor a gyártói előírásoknak, útmutatóknak és a jogszabályoknak megfelelően megelőzően a Spirooptic Kft jogosult információt kérni a készülék(ek) működésével kapcsolatos észrevételekről, problémákról. A Megrendelő írásban köteles jelezni a tudomására jutott készülék hibát a karbantartási/javítási munkák megkezdését megelőzően. A Megrendelő köteles tájékoztatni a Spirooptic Kft munkavállalóját az esetleges helyspecifikus veszélyekről, kockázatokról, biztosítani a berendezéshez való hozzáférést karbantartási és/vagy javítási munka elvégzését. A leigazolt munkalap teljesítés igazolással egyenértékű.
  • Hibás készülék karbantartását a Spirooptic Kft nem kezdi el, ebben az esetben hibafeltárás után árajánlatot készít a cserélendő, javító alkatrészről és munkáról. Írásban elfogadott árajánlat esetén kezdi meg a készülék javítását és utána a karbantartását. El nem fogadott javítási árajánlat esetén a készülék karbantartásának elvégzésére nincs mód, a javítás idejéig a Spirooptic Kft a készüléket „Nem megfelelő” jelölő matricával látja el.

 

 

 

 

 1. Szoftver

3.1       Amennyiben a Szolgáltatás keretében a Spirooptic Kft szoftvert biztosít a            Megrendelőnek, akkor az így biztosított szoftver tekintetében minden esetben nem             kizárólagos és nem átruházható használati jogot ad a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.2       Minden a Szolgáltatással, illetve a Szolgáltatás keretében átadott áruval, eszközzel          kapcsolatos szellemi alkotás, know-how, vagy jogi védelem alatt álló dologgal (pl.     találmánnyal, szerzői jogi védelem alatt álló alkotással) kapcsolatos jogait a      Spirooptic Kft fenntartja; azokat nem ruházza át. Spirooptic Kft jogosult a Szolgáltatás           nyújtásával kapcsolatosan, illetve annak keretében előállatott, vagy megszerzett know-  how-t vagy más szellemi alkotást miden kötelezettségtől, vagy tehertől mentesen saját    kereskedelmi, illetve működési körében használni és hasznosítani.

3.3       A Megrendelő nem jogosult a szoftvert módosítani, átdolgozni, visszafejteni, kiterjeszteni, többszörözni, terjeszteni.

3.4       Amennyiben a Spirooptic Kft valamilyen eszköz működéséhez biztosít szoftvert a Megrendelőnek, akkor a szoftver tekintetében biztosított használati jog minden esetben az adott eszközre korlátozott, azaz a Megrendelő csak és kizárólag az adott eszköz működtetésére szerez szoftver használati jogot. A szoftvert a Megrendelő csak a Spirooptic Kft előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatja más eszköz működtetéséhez.

3.5       Spirooptic Kft és Megrendelő kifejezett írásbeli megállapodása hiányában a Spirooptic Kft minden esetben csak és kizárólag egy használati jogot (licenc) nyújt a Megrendelőnek. A Megrendelő kizárólag az adott célból (azaz az adott eszköz működtetésének céljából) jogosult a szoftvert használni, arról másolatot nem készíthet (kivéve egy példány biztonsági másolatot). Amennyiben a Spirooptic Kft több licencet (multiple licene) nyújt a Megrendelőnek külön megállapodás alapján, akkor a Megrendelő köteles betartani a szoftver telepítési szabályokat, a telepítésekről köteles nyilvántartást vezetni, és a nyilvántartást a Spirooptic Kft kérésére benyújtani.

3.6       A Megrendelő nem jogosult más személynek használati jogot engedélyezi a szoftveren; nem adhat allicencet. Egy eszköz megvásárlásával szerzett szoftver licencet csak és kizárólag az eszközzel együtt lehet értékesíteni azzal, hogy az értékesítés során a Megrendelő által átadásra kerülő licence nem tartalmazhat több jogosultságot, mint ami a Megrendelőnek a Spirooptic Kft nyújtott.

3.7       A Megrendelő köteles a szoftver biztonságos tárolásáról, őrzéséről gondoskodni.

3.8       Szoftver biztosítása a Szolgáltatás keretében nem eredményezi a Spirooptic Kft kötelezettségét a szoftver karbantartása tekintetében.

 

 1. Fizetési feltételek, pótdíj

4.1       Spirooptic Kft által nyújtott Szolgáltatás ellenértékéről a Spirooptic Kft számlát állít ki mely minden esetben a számlán feltüntetett esedékességi időn belül fizetendő banki átutalás útján minden levonástól mentesen. A számla akkor minősül kiegyenlítettnek, amikor a számla teljes összege a Spirooptic Kft bankszámláján jóváírásra kerül.

4.2.      A Megrendelő csak abban az esetben és annyiban jogosult bármilyen fizetést visszatartani, vagy beszámítani, amennyiben a követelése a Spirooptic Kft által elismert, vagy jogerős ítélet állapította meg a jogszerűségét.

4.3       Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelme időtartamára a Ptk. 6:155§ (1) és (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat és behajtási költségátalány fizetésére köteles.

 

 

 

 1. Szállítás, csomagolás, kockázatviselés

5.1       Áruértékesítés esetén az árut a Spirooptic Kft az ajánlatban, vagy megrendelésben szerepeltetett teljesítési helyre szállítja le a Megrendelő részére, ahol a Megrendelő a Spirooptic Kft képviselőjének közreműködésével tételesen köteles átvenni.

5.2       A Spirooptic Kft az árut a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A szállítmányon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkéket a Spirooptic Kft feltüntetni. A Spirooptic Kft köteles az áruhoz mellékelni a megfelelő szállítási okmányokat és a használati utasításokat.

5.3       Az áru elvesztéséből, vagy megrongálódásából, illetve bármely más okból eredő kárveszély Spirooptic Kft. a Megrendelőre az átadásról felvett jegyzőkönyv felek általi aláírásával száll át. Amennyiben a Megrendelő a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, akkor a kockázatviselés a Spirooptic Kft általi aláírásával száll át a Megrendelőre, kivéve, ha a jegyzőkönyv aláírását a Megrendelő a Spirooptic Kft-nek felróható okból tagadta meg.

5.4       A megállapodásban szereplő határidők abban az esetben alkalmazandók, amennyiben a Spirooptic és a Megrendelő előzetesen a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi üzleti és műszaki feltételben megállapodtak és a Megrendelő valamennyi előfeltételt (amennyiben van ilyen) teljesítette. Ellenkező esetben a szállítási idő megfelelően meghosszabbodik, kivéve, ha a késedelem a Spirooptic Kft-nek felróható.

5.5       A szállítási határidő minden esetben megfelelő idővel meghosszabbodik, ha annak teljesítését vis major akadályozza. Vis majornak minősül különösen, de nem kizárólagosan a természeti csapás és más előre nem látható működési leállások, sztrájk, háború, fegyveres összetűzés, közműszolgáltatások megszakítása, terrortámadás. Amennyiben a fentiek következtetésben a Szolgáltatás nyújtása ellehetetlenül, vagy súlyos nehézségbe ütközik, akkor a Spirooptic Kft jogosult egyoldalúan elállni a megállapodástól.

 

 1. Jogfenntartás

6.1       A Spirooptic Kft által szállított, vagy üzembe helyezett áruk a Szolgáltató tulajdonában maradnak mindaddig, amíg a Megrendelő a Spirooptic Kft felé a vételár fizetési kötelezettségét teljes mértékben nem rendezi (tulajdonjog fenntartás)

6.2       A tulajdonjog fenntartás alatt az eszköz a Spirooptic Kft tulajdonában áll, azzal rendelkezni kizárólag a Spirooptic Kft jogosult; a Megrendelő kizárólag a Spirooptic Kft engedélye alapján jogosult az eszköz használatára, amely engedélyt a Spirooptic Kft – a fizetés teljes, vagy részleges elmaradására, vagy késedelmére tekintettel – bármikor egyoldalúan visszavonhat.

A tulajdonjog fenntartás alatt az eszköz más ingó eszközzel való egyesítése, összekapcsolása eredményeként közös tulajdon jön létre a Spirooptic Kft és a másik induló eszköz tulajdonosa között olyan arányban, ahogy a tulajdonjog fenntartás alatt álló eszköz szálázott nettó értéke aránylik a vele összekapcsolt eszköz nettó értékéhez. Fentieken túlmenően, amennyiben az egyesítéssel/összekapcsolással új dolog jön létre, akkor erre az új dologra is a fenti szabályok alkalmazandóak megfelelően.

Amennyiben a tulajdonjog fenntartás alatt a Spirooptic Kft által biztosított eszköz ingatlannal kerül összeépítésre, akkor a Megrendelő köteles az eszközt az ingatlanról sérülés mentesen leválasztani, illetve a leválasztást a Spirooptic Kft számára biztosítani abban az esetben, ha ezt a Spirooptic Kft-re visszaruházni. A Megrendelő a leválasztott eszköz tekintetében semmilyen visszatartási joggal nem rendelkezik; tulajdonjogi igénnyel nem élet a leválasztott eszközök; az eszköz leválasztással egyidejűleg a Spirooptic Kft tulajdonjoga a leválasztott eszközön feléled.

6.3       A Megrendelő nem jogosult a tulajdonjog fenntartás alatt az eszközt elzálogosítani, bármilyen módon megterhelni, biztosítékba adni, vagy bármilyen módon elidegeníteni, harmadik személynek átengedni.

6.4       A Megrendelő szerződésszegése esetén, különösen a fizetési kötelezettségek megszegése esetén a Spirooptic Kft jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségét a Spirooptic Kft által írásban küldött felszólításban adott póthatáridőn belül sem teljesíti. Spirooptic Kft elállása esetén a Megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartással érintett eszközt haladéktalanul visszaszolgáltatni a Spirooptic Kft-nek. A Megrendelő fizetésképtelensége esetén, illetve amennyiben a Megrendelővel szemben végelszámolási, felszámolási, vay csődeljárás indul, akkor a Spirooptic Kft jogosult a szerződéstől külön felszólítás nélkül elállni. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartással érintett eszközt haladéktalanul visszaadni.

6.5       a Megrendelő köteles teljes körűen együttműködni, illetve köteles minden tőle elvárhatót megtenni a Spirooptic Kft tulajdonjogának megóvása érdekében. A Megrendelő köteles a Spirooptic Kft-t haladéktalanul értesíteni amennyiben vele szemben végrehajtást kezdeményeznek, vagy tudomására kerül, hogy a Spirooptic Kft tulajdonát bármely okból veszély fenyegeti.

 

 1. Szavatosság, jótállás

7.1       Amennyiben a Spirooptic Kft által szállított áru hibás és a Megrendelő a hibát időben és megfelelően jelzi, akkor a Spirooptic Kft választása szerint jogosult a dolgot kijavítani, vagy kicserélni. A Spirooptic Kft fenti kötelezettség abban az esetben terheli, ha a hiba a kárveszély átszállásakor már fennállt.

7.2       A Spirooptic Kft az általa szállított, vagy beépített eszközök szavatossággal tartozik a mindenkori jogszabályi előírások és gyártói szavatosságok mértékében és idejében. A Spirooptic Kft jótállást csak abban az esetben vállal, ha a jótállásról külön írásban kifejezett kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz írásban, vagy abban Megrendelővel kifejezetten írásban megállapodik.

7.3       Nem minősül hibásnak a szolgáltatott dolog, amennyiben a normál használatnak megfelel és olyan minőségű, ami a hasonló eszközöktől a Megrendelő által alappal elvárható. Amennyiben a Megrendelő a Spirooptic Kft által szállított, vagy beépített eszközt nem megfelelően használja, kezeli, nem megfelelően tárolja, vagy az a Megrendelő vagy megbízásából harmadik személy nem megfelelően installálja/építi össze/helyezi üzembe/tartja karban/javítja, vagy azt a Spirooptic Kft-nek fel nem róhatóan káros kémiai, elektro-kémiai, vagy elektronikai behatás éri, és a hiba ennek okán, vagy ezzel összefüggésben keletkezik, vagy súlyosbodik, akkor az a Spirooptic Kft szavatossági/jótállási kötelezettségét kizárja.

7.4       Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatott eszközt a Spirooptic Kft előzetes hozzájárulása nélkül átalakítja, vagy módosítja az a Spirooptic Kft felelősségét ezen behatások eredményeként, vagy azzal kapcsolatban jelentkező vagy súlyosbodó hibákért kizárja.

7.5       A Spirooptic Kft szavatossági, illetve jótállási felelősségét kizárja, ha a hibáról a Megrendelő már a szerződés megkötésekor tudott, vagy tőle elvárható gondossággal tudhatott volna, kivéve, ha a hiba tekintetében a Spirooptic Kft kifejezetten jótállást vállalt.

7.6       A jelen ÁSZF 7. pontjában szereplő szavatossági, illetve jótállási igény érvényesítésén kívül a Megrendelő nem jogosult semmilyen további jogot érvényesíteni, vagy igényt támasztani a szolgáltatott kapcsolódó vagy következményi kárt. A Spirooptic Kft- ezekért a felelősséget kifejezetten kizárja.

 

 1. Szerzői jog, iparjogvédelem, jogszavatosság

8.1       A Spirooptic Kft szavatolja, hogy minden általa szállított eszköz mentes minden iparjogvédelmi oltalom, vagy harmadik személyek szerzői joga alól, vagy amennyiben ilyen jogok fennállnak, akkor a szolgáltatott eszközöket mindig megfelelő engedélyekkel és használati jogokkal együtt értékesíti. Amennyiben bármely harmadik személy Spirooptic Kft által szállított – a Spirooptic Kft-vel kötött szerződésnek megfelelően használt – eszközökkel kapcsolatban igényt támaszt, akkor a Spirooptic Kft ezen igények tekintetében jogszavatossággal tartozik.

8.2       A Spirooptic Kft jogszavatossági kötelezettségének keretében, saját döntése szerint saját költségének (i) használati jogot szerez az adott eszközre, vagy (ii) úgy módosítja/helyettesíti az eszközt, hogy a jogsértést megszüntesse. Amennyiben bármely harmadik személy a Spirooptic Kft által szállított – és a Spirooptic Kft-vel kötött szerződésnek megfelelően használt – eszközökkel kapcsolatban igényt támaszt, akkor a Spirooptic Kft ezen igények tekintetében jogszavatossággal tartozik.

 

 1. Felelősség

9.1       A Spirooptic Kft köteles megtéríteni a Megrendelőnek a szerződés szándékos megszegésével okozott kárt, továbbá amennyiben a Spirooptic Kft szerződésszegése azért következik be, mer t a Spirooptic Kft az általánosan elvárható gondosság elmulasztásával szerződésszegést követ el, akkor ezen szerződésszegésével okozott kárt is köteles megtéríteni. Nem köteles megtéríteni a kárt a Spirooptic Kft a Megrendelő közrehatásának mértékéig. A Spirooptic Kft csak és kizárólag a közvetlen károk megtérítésére köteles; bármely szerződésszegéssel okozott következményi kár tekintetében a Spirooptic Kft a felelősségét kifejezetten kizárja.

9.2       A Megrendelő köteles megtenni minden szükséges és tőle elvárhatót annak érdekében, hogy a kár bekövetkezését elhárítsa, vagy a kár mértékét csökkentse.

 

 1. Biztonsági előírások

10.1     A Megrendelő köteles a vonatkozó jogszabályi előírásokat, hatósági határozatokat, bírósági döntéseket betartani, azokkal összhangban, illetve azoknak megfelelően működni. A Megrendelő köteles továbbá a Spirooptic Kft, illetve a gyártó összeszerelési, működtetési, fenntartási, üzemeltetési, javítási, biztonsági előírásait, illetve a helyi szabványokat szokványokat betartani. A Megrendelő köteles a Spirooptic Kft-t mentesíteni minden olyan igénytől, amit a fentiek megszegése miatt a Spirooptic Kft-vel szemben harmadik személyek támasztanak.

 

 1. Záró rendelkezések

11.1     Megrendelő szavatolja, hogy mindig a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, ide értve többek között a versenyjogi előírásokat, a korrupció és pénzmosás elleni előírásokat és büntetőjogi szabályokat.

11.2     Amennyiben a Spirooptic Kft alappal feltételezi, hogy a Megrendelő bármely fenti 11.1 kötelezettségét megsérti, akkor a Spirooptic Kft. jogosult a szerződést egyoldalúan felmondani.

Felmondás esetén:

 1. A Spirooptic Kft valamennyi szerződéses kötelezettségétől mentesül (ide nem értve a szerződés szavatossági, illetve jótállási kötelezettségét); és
 2. A Megrendelő köteles teljes körűen mentesíteni a Spirooptic Kft-t minden olyan kár, vagy költség alól, ami a Megrendelő 11.1 pontban írt kötelezettségének megszegésével kapcsolatosan keletkezett.

11.3     A szerződéssel kapcsolatban keletkezett vitákat a telek békésen, egyeztetés útján kívánják rendezni és csak annak sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSZF-ben illetve az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó szabályai az irányadó.

Módosíthatja: ügyvezető

Tárolási hely, irattárban

 

Visszavonásig érvényes.

 

Kelt, Budapest, 2019. 08.11.